phpcms v9怎样启用外界数据信息库的方式

数据信息统计分析:11两个主题风格归类,2240个出色站点,1559个站点已经排长队审批,826篇网站站长新闻资讯 便捷方法:提交网站 - 推广软文文章投稿 - 协助管理中心
phpcms v9怎样启用外界数据信息库的方式 访问:37次
参照:sinat_/article/details/ 二、多表关系载入 {pc:get sql="SELECT cd.*,c.title FROM v9_product_zlejg_data as cd,v9_product_zlejg as c WHERE cd.id=c.id ORDER BY  cd.id DESC" dbsource="cnholysemi" return="data" num="1000000"}                  {loop $data $r}
                  {php $xiazai = string2array($r['downfiles']);$arrD=array();}
                    {loop $xiazai $b}
                      {php $arrD[]=$b['fileurl'];}
                    {/loop}
                    {if $arrD[0]==''}
                    {php $arrD[0]='#';}
                    {/if}
                  tr
                    td a href="{$arrD[0]}" target="_blank" title="{$r[title]}" i /i {$r[title]} /a /td
                    td {$r[IF]} /td
                    td {$r[VR]} /td
                    td {$r[IFSM]} /td
                    td {$r[VF]} /td
                    td {$r[VFa]} /td
                    td {$r[IRA]} /td
                    td {$r[IrVr]} /td
                    td {$r[Package]} /td
                  /tr
                  {/loop}
                 {/pc} 三、多表关系查寻、检索 {pc:get sql="SELECT cd.*,c.title FROM v9_product_xtjzlg as c LEFT JOIN v9_product_xtjzlg_data as cd on c.id=cd.id WHERE c.title LIKE '%$q%'"" dbsource="cnholysemi" return="data" num="100"}
                {loop $data $r}
                {php $xiazai = string2array($r['downfiles']);$arrD=array();}
                    {loop $xiazai $b}
                      {php $arrD[]=$b['fileurl'];}
                    {/loop}
                    {if $arrD[0]==''}
                    {php $arrD[0]='#';}
                    {/if}
                  tr
                    td a href="{$arrD[0]}" target="_blank" title="{$r[title]}" i /i {$r[title]} /a /td
                    td {$r[PD]} /td
                    td {$r[VRRM]} /td
                    td {$r[IF]} /td
                    td {$r[IFSM]} /td
                    td {$r[VF]} /td
                    td {$r[IR]} /td
                    td {$r[Package]} /td
                  /tr
                {/loop} 
  假如上边都还不好,请查询一下配备文档,phpcms\libs\classes\db_factory.class.php 73行的部位,改为下边的编码,便可以了,这一是Phpcms V9.6.0以前版本号的BUG,6.3后边早已修补此BUG public function connect($db_name) {
$object = null;
switch($this- db_config[$db_name]['type']) {
case 'mysql' :
pc_base::load_sys_class('mysql', '', 0);
$object = new mysql();
break;
case 'mysqli' :
pc_base::load_sys_class('db_mysqli');
$object = new db_mysqli();
default :
pc_base::load_sys_class('mysql', '', 0);
$object = new mysql();
}
$object- open($this- db_config[$db_name]);
return $object;
}

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://xcxyxmbh.cn/ziyuan/4023.html